parts of speech in English

اجزای کلام در زبان انگلیسی

برای یادگیری و تسلط بر زبان انگلیسی، اولین گام با دسته بندی‌های مختلف کلمات در زبان انگلیسی است.

آن‌چه در این مقاله می‌خوانید:

مقدمه

زمانی که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستید، شاید با هزاران کلمه انگلیسی برخورد داشته باشید و از آنها استفاده کرده باشید. اما تا به حال به تقسیم‌بندی و طبقه‌بندی این کلمات فکر کرده‌اید؟ این طبقه بندی منظم و دقیق چه نام دارد؟

پاسخ: اجزای کلام در زبان انگلیسی یا اقسام کلام در زبان انگلیسی!

parts of speech
اجزای کلام در زبان انگلیسی یا اقسام کلام در زبان انگلیسی

در دستور زبان، برای هر واژه نوعی رده در نظر گرفته شده است که به آن اجزای کلام در زبان انگلیسی (Parts of Speech) می‌گویند. طبق این تعریف ما می‌توانیم واژگان موجود در زبان انگلیسی را دسته‌بندی کنیم.

واژه‌هایی که در یک گروه قرار می‌گیرند، معمولا نقش و دستور مشابهی دارند. در گرامر انگلیسی تمامی کلمه‌ها به ۹ دسته اصلی تقسیم می‌شوند که ما در این مقاله به بررسی دقیق کاربرد هر کدام می‌پردازیم.

انواع کلمات در زبان انگلیسی

حتما ببینید: دوره کاملا رایگان “آموزش ۵۰۴ واژه با متد ریشه‌یابی” را از دست ندهید.

اجزای کلام در زبان انگلیسی کدامند؟

هر کلمه ای که ما در زبان انگلیسی استفاده می‌کنیم، به یکی از ۹ دسته از اجزای کلام در زبان انگلیسی تعلق دارد. این گروه‌ها عبارتند از:

۱. اسم (Noun)

۲. فعل (Verb)

۳. ضمیر (Pronoun)

۴. صفت (Adjective)

۵. قید (Adverb)

۶. حرف اضافه (Preposition)

۷. حرف ربط (Conjunction)

۸. حرف ندا / اسم صوت (Interjection)

۹. وابسته پیشرو اسمی (Determiners)

ما در این مقاله جذاب قرار است به طور کامل تمامی اجزای کلام در زبان انگلیسی را شرح دهیم، حتی چند مثال هم بعد از هر کدام برای شما ارائه می‌دهیم تا بر این مبحث به خوبی مسلط شوید.

حتما بخوانید: مقاله “همه چیز درباره تافل” را از دست ندهید.

۱. اسم (NOUN)

اسم در زبان انگلیسی برای نامیدن یک شخص، مکان، اشیاء و یا ایده استفاده می‌شود. اسم در زبان انگلیسی می‌تواند نقش‌های گوناگونی بر عهده داشته باشد. انواع گوناگونی از اسم‌ها در زبان انگلیسی وجود دارند؛ چند تا از متداول‌ترین آن‌ها عبارتند از: اسامی خاص [proper nouns]، اسامی عام [common nouns]، اسامی مالکیت [possessive nouns] و اسامی مرکب [compound nouns]. به مثال های زیر توجه کنید:

Ali is a teacher

A cat walked through our yard.

در مثال (۱) کلمه ALi اسم خاص و در مثال (۲) کلمه cat اسم عام است.

۲. فعل (VERB)

فعل به کلمه‌ای می‌گویند که انجام کاری و یا داشتن حالتی را در جمله تشریح کند. افعال ربطی [linking verbs]، افعال کمکی [helping verbs]، افعال حرکتی [action verbs] و افعال حسی [stative verbs] از مهم‌ترین تقسیم‌بندی‌های فعل محسوب می‌شوند که به هر یک از آنها خواهیم پرداخت. فعل‌ها در زبان انگلیسی به سه زمان گذشته، حال و آینده اشاره می‌کنند. همچنین فعل‌ها نشان دهنده تمایز مفرد یا جمع بودن نیز هستند.

The shuttle flew into space.

I should buy a new car.

در مثال (۱) کلمه flew فعل حرکتی و در مثال (۲) کلمه should فعل کمکی از نوع modal است. 

۳. ضمیر (Pronoun)

ضمیر به عنوان جایگزین اسم شناخته می‌شود. انواع متفاوتی از ضمایر در زبان انگلیسی وجود دارند؛ که برخی از انواع آن عبارتست از: به ضمیر انعکاسی[reflexive pronoun]، ضمیر نامعین [indefinite pronoun]، ضمیرملکی [possessive pronoun] و ضمیرربطی [relative pronoun]. به چند مثال زیر توجه کنید:

We went to the hospital.

everybody likes the red apple.

در مثال (۱) کلمه we ضمیر فاعلی و در مثال (۲) کلمه everybody نیز ضمیرنامعین است. 

۴. صفت (Adjective)

صفت، اسم و ضمیر را توصیف می کند. وجود صفت به عنوان یکی از اقسام کلام در زبان انگلیسی به خواننده یا شنونده این امکان را می‌دهد تا از تمام حواس خود استفاده کند تا یک واقعه را به وضوح تصور و درک کند.

The kind mother kissed the baby.

The wise, handsome owl had brown eyes.

۵. قید (Adverb)

کلمه ای که فعل‌ها، صفت‌ها و حتی قیدهای دیگر را تعریف می‌کند، قید نام دارد. قید ها در اجزای کلام در زبان انگلیسی مشخص می کنند که این جمله در چه زمانی، کجا، چگونه، تا چند بار و چرا اتفاق افتاده است. قید زمان[adverb of time]، قید مکان [adverb of place]، قید حالت [adverb of manner] و قید تکرار [adverb of frequency] از پربسامدترین انواع قیدها در زبان انگلیسی هستند. به این مثال‌ها دقت کنید:

The extremely cute dog hugged its mom.

The wolf howled loudly.

در مثال (۱) قید extremely، صفت cute و در مثال (۲) کلمه loudly، فعل howling را توصیف می‌کند. 

۶. حرف اضافه (Preposition)

حرف اضافه در یک جمله رابطه بین یک اسم، ضمیر و یا کلمات دیگر با بقیه جمله را نشان می‌دهد. حروف اضافه در ابتدای یک اسم، ضمیر، عبارت اسمی می‌آید و شامل یک حرف اضافه و مفعول آن است.

Mother is in the living room.

The young girl cried for a long time.

۷. حرف ربط (Conjunction)

حرف ربط به عنوان یکی اصلی‌ترین زیر مجموعه‌های اجزای کلام در زبان انگلیسی در نظر گرفته می‌شود که دو یا چند کلمه، عبارات و یا جمله را به هم پیوند می‌زند. از انواع حروف ربط می‌توان به حرف ربط همپایه‌ساز [coordinating connector]، حرف ربط وابسته‌ساز [subordinating connector] و حرف ربط جفتی/هم‌آیند [correlative connector] اشاره کرد. 

I like strawberry and chocolate ice cream.

If you find out, please let me know.

You either do your work or prepare for a trip to the office.

۸. حرف ندا (Interjection)

حرف ندا یا اسم صوت شامل کلمات و یا عبارتی می‌شود که می‌تواند در جمله به تنهایی بیاید. جالب است بدانید که اسم صوت کاملا از نظر گرامری مجزا است و به بقیه جمله وابسته نیست. اغلب حروف ندا بیان کننده احساسات شدیدی هستند که به خواننده یا شنونده منتقل می‌شود.

Wow! That paint is amazing.

Phew, the baby finally fell asleep.

در مثال (۱) کلمه wow نشان‌دهنده حس تعجب و در مثال (۲) کلمه phew نیز بیان کننده حس انزجار است. 

۹. وابسته پیشرو اسمی (Determiners)

این گروه از اجزای کلام در زبان انگلیسی همان گروهی است که بسیاری با آن آشنا نیستند و در معرفی اجزای کلام آن را به حساب نمی‌آورند. درست به همین دلیل است که بسیاری گمان می‌کنند که اقسام کلام در زبان انگلیسی به ۸ گروه تقسیم می‌شود.

وابسته پیشرو اسمی، همانگونه که از اسم آن مشخص است به کلمه‌ای گفته می‌شود که همراه با اسم و برای توصیف آن به کار می‌رود. حروف تعریف [articles]، کمیت سنج‌ها [quantifiers]، اعداد [numbers]، صفات ملکی [possessive adjective] و صفات اشاره [ demonstrative adjective] از مهم‌ترین انواع وابسته‌های پیشرو اسمی محسوب می‌شوند.

The boy with blue jeans is my brother.

Those students are so genius.

۰ نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات