بانک سوالات

زبان عمومی دکتری | علوم انسانی، هنر و کشاورزی ۹۹

تحلیل آزمون

سوالات زبان عمومی دکتری، هیچوقت سوالات آسانی نبودند و همیشه داوطلبان برای حل آن‌ها نیاز به تسلط بالاتر از متوسط بر زبان انگلیسی دارند. اگرچه داوطلبانی که از دوره گرامر جامع میکروطبقه‌بندی استفاده کرده بودند، توانستند به تست‌های گرامر به خوبی پاسخ دهند. در دوره‌های حضوری لغات دکتری هم اشاره شد، که حتی حل سوالات واژگان و درک مطلب بدون داشتن دانش نسبی گرامر انگلیسی امکان‌پذیر نیست.

در سوالات زبان دکتری رشته‌های صبح (علوم انسانی، هنر و کشاورزی)، برای حل ۷ سوال از ۸ سوال گرامر انگلیسی به تسلط بر مهارت‌های ۳ بخش ساختار جملات ساده، ساختار جملات مرکب و پیچیده و خلاصه سازی از دوره گرامر جامع میکروطبقه بندی نیاز بود. البته یک سوال هم از بخش ساختارهای موازی مطرح شد.

بودجه‌بندی مباحث گرامر

توضیحات: برای آشنایی با منابع زبان دکتری، ساختار آزمون و نکات طلایی آزمون پی اچ دی، حتما این مقاله را مطالعه کنید.

سوالات آزمون ورودی دوره دکتری، در دو دفترچه سوالات اختصاصی و سوالات عمومی در اختیار داوطلبان آزمون PhD قرار می‌گیرد. در دفترچه عمومی نیز ۶۰ سوال در دو بخش استعداد تحصیلی و زبان عمومی قرار دارد. دقت داشته باشید که سوالات دفترچه عمومیِ کد رشته‌های صبح روز برگزاری و عصر روز برگزاری آزمون دکتری، دارای سوالات یکسان هستند. بنابراین سوالات زبان عمومی دکتری برای کد رشته‌های علوم انسانی، هنر و کشاورزی که در صبح و رشته‌های فنی مهندسی و علوم پایه که در عصر روز آزمون دکترا برگزار می‌شوند، مشابه هستند.

Part A: Grammar

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

۱۳۱- …………… stores could charge what they liked for goods and get away with it. The same, too, for shady manufacturers: smarter consumers know which products have a good reputation and do not.

۱.Gone are the days when                                           

۲.That the days are gone that

۳.When the days are gone that                             

۴.The day gone are when

پاسخ ۱۳۱

برای پاسخ به این سوال باید مهارت‌های زیر از دوره “گرامر جامع میکروطبقه بندی” به کار برده می‌شد:

گزینه ۱

مهارت ۷ و ۸: استفاده صحیح از جمله واره های قیدی | مهارت ۵: استفاده صحیح از صفت مفعولی

در حل تیپ تست ها و سمپل تست ها بارها به این موضوع اشاره شد که از طولانی بودن متن سوال هراس نکنید و تنها آنجا از جمله را که لازم است، بررسی کنید. به همین دلیل قسمتی از متن سوال خط خورده است. حال به دنبال سرنخ ها هستیم. با توجه به حرف ربط what و فاعل و فعل بعد و قبل از آن مشخص است که از جمله واره اسمی به عنوان مفعول جمله استفاده شده است. با توجه به دانش ما از دوره گرامر جامع، باید به سراغ گزینه ها برویم.

رد گزینه ۲ و ۳: از دو حرف ربط استفاده شده است.

رد گزینه ۴: با توجه به مهارت ۵ می دانیم که صفت مفعولی تنها زمانی در نقش فعل است که قبل آن از have یا be استفاده شود و  نه بعد از آن.

۱۳۲- A study comparing the rate at which carbon dioxide and methane …………… now, compared to 55 million years ago when global warming also occurred, has found dramatic differences in the speed of release.

۱.to be omitted                         

۲.is emitting                           

۳.emitting                           

۴.are being emitted

پاسخ ۱۳۲

برای پاسخ به این سوال باید مهارت‌های زیر از دوره “گرامر جامع میکروطبقه بندی” به کار برده می‌شد:

گزینه ۴

مهارت ۱۳: استفاده از جمله واره وصفی خلاصه شده | مهارت ۱۲: استفاده صحیح از جمله واره های وصفی | مهارت ۲۶: مطابقت فاعل و فعل در حالات خاص

این سوال تنها به مطابقت ها مربوط می شود، همین! اما برای این کار با استفاده از مهارت ها باید بدانیم که کدام فاعل و فعل به هم مربوط می شود. از مهارت ۱۳ میدانیم که قسمت خط خورده بین دو ویرگول یک جمله واره وصفی خلاصه شده است. حال حل سوال آسان‌تر شد! برای فاعل a study در جمله فعل has found  به کار برده شده است و برای فاعل carbon dioxide and methane در جمله واره وصفی با توجه به مهارت ۲۶ نیاز به فعل جمع داریم.

۱۳۳- Every time we feel satisfied with what we have, we can be counted as rich, …………… actually own.

۱.as little as we may                                           

۲.however little we may

۳.even though little may we                           

۴.little may we

پاسخ ۱۳۳

برای پاسخ به این سوال باید مهارت‌های زیر از دوره “گرامر جامع میکروطبقه بندی” به کار برده می‌شد:

گزینه ۲

مهارت ۷ و ۸: استفاده صحیح از جمله واره های قیدی | مهارت ۲ و مبحث قیدها و قیدهای ربطی

کاملا مطمئن هستم که تمامی گزینه های این سوال اشتباه است!!! اما بد نیست که بررسی این سوال بپردازیم. برای حل این سوال به یک دانست یک نکته اساسی نیاز بود: every time = whenever

خب دیگر حل آسان است، با جمله پیچیده با استفاده از جمله واره قیدی رو به رو هستیم. بنابراین تا جای خالی را به راحتی می توانیم تحلیل کنیم. برای پر کردن جای خالی به سراغ رد گزینه می رویم.

رد گزینه ۱ و ۴: فاعل و فعل دارد اما حرف ربطی ندارد.

رد گزینه ۳: فاعل و حرف ربط آن صحیح است اما همه میدان که فعل کمکی باید همراه با فعل اصلی بیاید. علاوه بر آن، در این سوال اصلا نیاز به وارونگی نداریم.

می توان گفت که گزینه ۲ صحیح  است اما نه کاملا؛ در دو قسمت از دوره گرامر جامع میکروطبقه بندی شده به استفاده صحیح از قیدهای ربطی اشاره شد.

S             V                          Linking Adverb             ,               S                             V

S             V             ;               Linking Adverb             ,               S                             V

۱۳۴- They have little of the sullen, reticent disposition attributed to Indian generally, and are cheerful, friendly, hospitable ……………  .

۱.as well as industrious they are             

۲. even are industrious       

۳.nonetheless they are industrious           

۴.and industrious

پاسخ ۱۳۴

برای پاسخ به این سوال باید مهارت‌های زیر از دوره “گرامر جامع میکروطبقه بندی” به کار برده می‌شد:

گزینه ۴

مهارت ۲۷: استفاده از ساختارهای موازی همراه با حروف ربط همپایه ساز

این تست با یک نگاه ساده به گزینه ها حل می شود، ساختاری که قبل جای خالی به کار رفته از جنس صفت است و برای پرکردن جایخالی باید از صفت اشاره کرد و یک همپایه ساز برای کنار هم قراردادن این ها نیاز داریم. مشابه این سوال بسیار در مهارت ۲۷ کار شد.

۱۳۵- As petrol prices continue to escalate, many people are looking for ways to reduce the burden of higher prices …………… to their work and other activities.

۱.still they do the driving necessary                     

۲.by doing the necessary driving still

۳.while still doing the driving necessary             

۴. necessarily still doing the driving

پاسخ ۱۳۵

برای پاسخ به این سوال باید مهارت‌های زیر از دوره “گرامر جامع میکروطبقه بندی” به کار برده می‌شد:

گزینه ۳

مهارت ۷ و ۸: استفاده صحیح از جمله واره های قیدی | مهارت ۱۴: استفاده از جمله واره های قیدی خلاصه شده

با توجه به حرف ربط as در ابتدای جمله مشخص است که با یک جمله پیچیده با استفاده از جمله وارههای قیدی رو به رو هستیم، بنابراین تا جای خالی را به راحتی تحلیل می کنیم. حال باید به سراغ رد گزینه برویم.

            رد گزینه ۱: فاعل و فعل دارد اما حرف ربط ندارد.

            رد گزینه ۲ و ۴: در این دو گزینه اصلا چیدمان کلمات صحیح نیستند و کاملا اشتباه هستند.

۱۳۶- The hardships borne by explorers during the expedition …………… any hope of conquering the unknown territory.

۱.resulted in that they relinquished           

۲.that was resulted in relinquishing

۳.resulted in their relinquishing                 

۴. were resulted and they relinquished

پاسخ ۱۳۶

برای پاسخ به این سوال باید مهارت‌های زیر از دوره “گرامر جامع میکروطبقه بندی” به کار برده می‌شد:

گزینه ۳

مهارت ۱۳: استفاده درست از جمله واره وصفی خلاصه شده | مهارت ۱: تعداد فاعل و فعل در جمله

بسیار سوال جون داری است! با توجه به حرف اضافه by مشخص است که می بایست از فعل مجهول استفاده می شد و چون قبل از آن تنها کلمه borne را داریم، بنابراین حتما خلاصه شده است و جمله اصلی به شکل زیر بوده است:

The hardships that were borne …

با این تحلیل در می یابیم که باید فعلی برای فاعل the hardships پیدا کنیم.حال به سراغ رد گزینه می رویم:

            رد گزینه ۲: فعلی برای فاعل ندارد.

            رد گزینه ۴: استفاده نادرست از ساختار مجهول (مهارت ۵)

            رد گزینه ۱: result in یک فعل مرکب است و بد نیست که به ساختارهای بعد از آن دقت کنید.

result in sth / result in doing sth

دقت داشته باشید که that they به صورت حشو آمده است.

۱۳۷- A diet sufficient in calories but deficient in protein may lead to grave diseases characterized by loss of skin and hair color, diarrhea, and water-logged tissue cells …………… the body chemicals become so diluted …………… life can no longer be sustained.

۱.in which … that               

۲.where … which                 

۳.in them … and then                     

۴.which … that

پاسخ ۱۳۷

برای پاسخ به این سوال باید مهارت‌های زیر از دوره “گرامر جامع میکروطبقه بندی” به کار برده می‌شد:

گزینه ۱

مهارت ۶: ساختار جملات مرکب با حروف ربط همپایه ساز | مهارت ۱۱: استفاده صحیح از جمله واره های وصفی

من برای حل این تست راه آسان‌تر و رد گزینه را انتخاب می کنم.

رد گزینه ۳: بعد از جای خالی دوم فاعل و فعل داریم پس نیاز به حرف ربط است، می دانیم که از مهارت ۶، ساختار درست جملات مرکب با استفاده از حرف ربط همپایه ساز چگونه است.

رد گزینه ۲ و ۴: در دوره گرامر جامع میکروطبقه بندی کاملا اشاره شد که حرف اضافه قبل از حروق ربط جمله واره های وصفی از کجا می آیند. بنابراین می دانیم که باید به فعل dilute توجه کنیم.

dilute to/with/ in

۱۳۸- The current emphasis …………… to communicative widespread language learning approaches at all school levels.

۱.in the way that is open to language like a social phenomenon

۲.on language as a social phenomenon will open the way

۳.on opening the way for a social phenomenon as language

۴.of a social phenomenon on language the way is opened

پاسخ ۱۳۸

برای پاسخ به این سوال باید مهارت‌های زیر از دوره “گرامر جامع میکروطبقه بندی” به کار برده می‌شد:

گزینه ۲

مهارت ۲: استفاده صحیح از حروف اضافه و مبحث اشتباهات رایج با حروف اضافه | مهارت ۱: تعداد فاعل و فعل در جمله

این سوال هم بسیار سوال آسانی بود! بعد از emphasis از حرف اضافه on استفاده می شود (رد گزینه های ۱ و ۴). برای تکمیل این جمله نیز به فعل نیاز است که در گزینه ۲ آمده است.

توضیحات: می‌توانید تمام سوالات گرامر و واژگان زبان عمومی دکتری گروه‌های علوم انسانی، هنر و کشاورزی را همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی از لینک زیر دانلود کنید.