بانک سوالات

زبان عمومی دکتری | فنی مهندسی و علوم پایه ۹۹

تحلیل آزمون

سوالات زبان عمومی دکتری، هیچوقت سوالات آسانی نبودند و همیشه داوطلبان برای حل آن‌ها نیاز به تسلط بالاتر از متوسط بر زبان انگلیسی دارند. اگرچه داوطلبانی که از دوره گرامر جامع میکروطبقه‌بندی استفاده کرده بودند، توانستند به تست‌های گرامر به خوبی پاسخ دهند. در دوره‌های حضوری لغات دکتری هم اشاره شد، که حتی حل سوالات واژگان و درک مطلب بدون داشتن دانش نسبی گرامر انگلیسی امکان‌پذیر نیست.

در سوالات زبان دکتری گروه‌های آزمایشی (فنی مهندسی و علوم پایه)، برای حل ۷ سوال از ۸ سوال گرامر انگلیسی به تسلط بر مهارت‌های ۴ بخش ساختار جملات ساده، ساختار جملات مرکب و پیچیده ، خلاصه سازی و استفاده از ساختارهای موازی از دوره گرامر جامع میکروطبقه بندی نیاز بود. البته یک سوال هم از بخش گرامر جزئی مبحث قیدها مطرح شد.

بودجه‌بندی مباحث گرامر

توضیحات: برای آشنایی با منابع زبان دکتری، ساختار آزمون و نکات طلایی آزمون پی اچ دی، حتما این مقاله را مطالعه کنید.

سوالات آزمون ورودی دوره دکتری، در دو دفترچه سوالات اختصاصی و سوالات عمومی در اختیار داوطلبان آزمون PhD قرار می‌گیرد. در دفترچه عمومی نیز ۶۰ سوال در دو بخش استعداد تحصیلی و زبان عمومی قرار دارد. دقت داشته باشید که سوالات دفترچه عمومیِ کد رشته‌های صبح روز برگزاری و عصر روز برگزاری آزمون دکتری، دارای سوالات یکسان هستند. بنابراین سوالات زبان عمومی دکتری برای کد رشته‌های علوم انسانی، هنر و کشاورزی که در صبح و رشته‌های فنی مهندسی و علوم پایه که در عصر روز آزمون دکترا برگزار می‌شوند، مشابه هستند.

Part A: Grammar

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

۱۳۱- Electric washing machines, ……………. In 1925, significantly reduced the amount of time spent washing a given amount of clothes.

۱) were first introduced                                                     

۲) that they were introduced first

۳) first introduced                                                                         

۴) that were introduced first

پاسخ ۱۳۱

برای پاسخ به این سوال باید مهارت‌های زیر از دوره “گرامر جامع میکروطبقه بندی” به کار برده می‌شد:

گزینه ۳

مهارت ۳: استفاده صحیح از بدل | مهارت ۱۴: استفاده صحیح از جمله واره وصفی خلاصه شده

با توجه به ویرگول ها میدانیم که باید یکی از حالات زیر را برای جای خالی انتخاب کنیم.

  1. بدل
  2. جمله واره وصفی غیرضروری کامل یا خلاصه شده

در مهارت ۱۴ آموختیم که زمانی از جمله واره وصفی غیرضروری در جمله استفاده می شود نباید از حرف ربط that  استفاده شود (رد گزینه های ۲ و ۴)

رد گزینه ۱: در این گزینه فعل داریم اما فاعل و حرف ربط نیست. بنابراین این گزینه رد می شود.

۱۳۲- The rock fragments in the sediments in the North Atlantic’s deep waters are too large ………………… .

۱) that ocean currents there were not able to transport them

۲) to have been transported there by ocean currents

۳) for being transported by ocean currents there

۴) for ocean currents transport them there

پاسخ ۱۳۲

برای پاسخ به این سوال باید مهارت‌های زیر از دوره “گرامر جامع میکروطبقه بندی” به کار برده می‌شد:

گزینه ۳

مبحث قیدها و استفاده صحیح از Infinitive

این سوال هم بسیار سوال آسانی بود! در مبحث صفت ها از گرامر جزئی توضیح دادیم که بعد از very، too و enough باید از مصدر با to  استفاده کرد.

Too large TO …

۱۳۳. First proposed in the late 1800s, ……………. .

۱) relying on the theory is a property of water not commonly associated with fluids

۲) a property of water not commonly associated with fluids relies on the theory

۳) not commonly associated with fluids the theory relies on a properly of water

۴) the theory relies on a property of water not commonly associated with fluids

پاسخ ۱۳۳

برای پاسخ به این سوال باید مهارت‌های زیر از دوره “گرامر جامع میکروطبقه بندی” به کار برده می‌شد:

گزینه ۴

مهارت ۱۴: استفاده صحیح از جمله واره وصفی خلاصه شده

این سوال به دقت نیاز داره و البته از قدرت رد گزینه هم نباید غافل شد. در ابتدای جمله از جمله واره وصفی خلاصه شده به عنوان بدل استفاده شده است (درست مثل سوال ۱۳۱ و مطابق مهارت شاره ۱۴)، بنابراین در ادامه گزینه ای را انتخاب می نیم که فاعل و فعل دارد.

۱۳۴. For a population of 800,000 subway riders, the numbers of subway trips taken per rider last January are approximately normally distributed with a mean of 56 trips and ……………….. .

۱) a standard deviation of 13 trips

۲) a standard deviation of 13 trips was

۳) was a standard deviation of 15 trips

۴) there was a standard deviation of 13 trips

پاسخ ۱۳۴

برای پاسخ به این سوال باید مهارت‌های زیر از دوره “گرامر جامع میکروطبقه بندی” به کار برده می‌شد:

گزینه ۱

مهارت ۲۷. استفاده صحیح از ساختارهای مولزی همراه با حروف ربط همپایه ساز

برای اینکه بتونید اجزای این جمله رو به درستی درک کنید باید بر مهارت های ۲، ۲۶، ۵ مسلط باشید. این سوال واقعا خیلی آسون بود. باید از ساختارهای موازی همراه با حروف ربط همپایه ساز استفاده کنید. (رد گزینه های ۲، ۳ و ۴ به این دلیل که در همه گزینه ها فعل was داریم.)

۱۳۵. There was once a widely held belief that people who were in debt, but who could not afford to pay back that debt, ………….. .

۱) they should be punished severely

۲) and who should be severely punished

۳) punished severely they should be

۴) should be punished severely

پاسخ ۱۳۵

برای پاسخ به این سوال باید مهارت‌های زیر از دوره “گرامر جامع میکروطبقه بندی” به کار برده می‌شد:

گزینه ۴

مهارت ۱: تعداد صحیح فاعل و فعل در جمله | مهارت ۱۹: وارونگی فاعل و فعل بعد از کلمات و عبارات مکانی | مهارت ۹: استفاده صحیح از جمله واره های اسمی

خب برای حل این سوال، ساختارهای اصلی اون رو براتون مشخص کردم تا راحتتر بتونید به پاسخ صحیح برسید. با توجه به تعداد فاعل و فعل در جمله مشخص است که برای تکمیل جمله برای فاعل people به فعل نیاز است. (رد گزینه‌های ۱، ۲ و ۳)

۱۳۶. For the next ten years, various aspects of society could be going through enormous change as Virtual Reality (VR) technology moves towards …………….. .

۱) full implementation of its potential operational and interactive

۲) fully operational and interactive implementation of its potential

۳) implementing fully operational and interactive of its potentiality

۴) implementing fully of its potential operationally and interactively

پاسخ ۱۳۶

برای پاسخ به این سوال باید مهارت‌های زیر از دوره “گرامر جامع میکروطبقه بندی” به کار برده می‌شد:

گزینه ۱

مهارت ۲: استفاده صحیح از مفعول حرف اضافه | مقدمه دوره – معرفی اجزای کلام

دقت داشته باشید که towards حرف اضافه است و بعد از آن باید از مفعول حرف اضافه استفاده بشه. خب! باید به سراغ رد گزینه برویم.

رد گزینه ۱: در مقدمه دوره گرامر میکروطبقه بندی توضیح دادیم که صفت، قبل از اسم می آید. اما در گزینه ۱ بعد از دو صفت interactive و operational اسمی نیامده است.

رد گزینه ۳: دوباره بعد از صفات operational و interactive به اشتباه از مفعول حرف اضافه of استفاده شده است.

رد گزینه ۴:  بعد از fully از مفعول حرف اضافه استفاده شده که اشتباه است.

۱۳۷. It used to be easy to define what a journalist was. They had a degree in English or Journalism, usually owned a camera and ………………… by a news outlet, TV or radio station or newspaper.

۱) fully employed                                              

۲) were employed full time

۳) full time employed                                                      

۴) who were employed full time

پاسخ ۱۳۷

برای پاسخ به این سوال باید مهارت‌های زیر از دوره “گرامر جامع میکروطبقه بندی” به کار برده می‌شد:

گزینه ۱

مهارت ۲۷: استفاده صحیح از ساختارهای موازی همواره با حروف ربط همپایه ساز | مهارت ۵: استفاده صحیح از صفت مفعولی

مانند این سوال را به تکرار در دوره حل کردیم. قسمت سخت کار فقط تشخیص این است که باید از کدوم ساختارها استفاده کرد. با توجه به افعال had و owned  باید در جای خالی از فعل استفاده کرد (رد گزینه ۴). با توجه به معنای جمله و البته by مشخص است که باید از فعل مجهول برای تکمیل این جمله استفاده کرد.

۱۳۸. Antibiotics have been once of ……………… for hundreds of years, being responsible for saving the lives of millions of patients.

۱) humanity success stories                                                           

۲) stories in success of humanity

۳) humanity’s success stories                                                  

۴) the successes of the humanity stories

پاسخ ۱۳۸

برای پاسخ به این سوال باید مهارت‌های زیر از دوره “گرامر جامع میکروطبقه بندی” به کار برده می‌شد:

گزینه ۱

مبحث مطابقت ها – آشنایی با انواع S در گرامر

در مقدمه بخش مطابقت فاعل و فعل راجع به انواع S صحبت کردیم. البته برای حل این تست، باید به معنای آن رجوع کرد زیرا این سوال بیشتر یک سوال معنایی است تا گرامر. نکته ای که در این سوال باید بش توجه کرد این است بعد از one of باید از اسم جمع استفاده کرد که در همه گزینه ها آمده است.

توضیحات: می‌توانید تمام سوالات گرامر و واژگان زبان عمومی دکتری گروه‌های فنی مهندسی و علوم پایه را همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی از لینک زیر دانلود کنید.